Current Issue

Vol. 15, No 1: June 2019 (download full issue)

Author(s) Title (english) Titre (français) Pages Download
 • Luz-Maria DE GORTARI
N/AL’ÉCOLE PRIVÉE: DÉMONE OU PANACÉE?05-12PDF
 • Zhang MINMIN
 • Jiao RENJIE
 • Qian HANTAO
 • Xu YANGMENG
 • An WENCHENG
 • Du YUNHUA
 • Hu NING
INTELLIGENT CUSTOMER SERVICE SYSTEMN/A13-20PDF
 • Wang YIFEI
 • Xia YING
 • Cao FENGZHU
 • Wang YUEBIN
 • Dai YUHONG
 • Cai YIMIN
 • Mao LIN
 • Xiao SHENG
MAINTENANCE INFORMATION SYSTEMN/A21-27PDF
 • Hu Chao HUA
 • Huai Xiang YU
 • Li Long QIANG
 • Li SHICHUN
 • Li ZHIQIANG
 • Lu LIULIU
 • Miao Liang JUN
IMPLEMENTATION OF A CHINESE LED MARKET IN CANADAN/A29-36PDF

GMRJ Publisher

Institut Fidal Inc.
P.O. Box 32089
Montréal (Québec)
H2L 4Y5
Canada

(514) 987-3000 #4253

 

Journal of Global Management Research:

 • ISSN: 1488-4569

Journal of Global Management Research (Online):

 • ISSN: 2367-962X
Go to top